Het bestuur gmhk

Het GMHK heeft sinds 9 september een status als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting

Voorzitter: Luuk Aarts
Secretaris: Albert Hendriks
Penningmeester: Robert Aalbers


 • fiscaal nummer: 860378056
 • Kvk: 75732920
 • Bank: NL16 RABO 0345 7676 16 Stichting Gemeentelijk Museum voor Hedendaagse KunstBeleidsplan GMHK

5 september 2019

Inleiding
8 Waalwijkse kunstenaars en het Leder- en Schoenenmuseum hebben het initiatief genomen om hedendaagse kunst te exposeren in wisselende leegstaande winkelpanden in het centrum van Waalwijk. Daardoor kunnen zij tegen lage kosten hun werk laten zien aan inwoners en bezoekers van Waalwijk, terwijl tegelijk het winkelpand onder de aandacht wordt gebracht en het centrum wordt verlevendigd. Het museum start in oktober 2019 in het pand Grotestraat 208. Wanneer deze optie afloopt is het de bedoeling dat het museum in lengte van jaren blijft bestaan. Op 3 september 2019 is de stichtingsakte gepasseerd bij de notaris en de inschrijving geregeld bij de Kamer van Koophandel

Doelstellingen
De doelstellingen van de stichting zijn: 

 • Plaatselijke kunst onder de aandacht brengen van inwoners en bezoekers van Waalwijk 
 • Verlevendigen van centrum van Waalwijk 
 • Leder- en schoenenimago van Waalwijk onder de aandacht brengen 
 • Plaatselijke kunstenaars de gelegenheid bieden hun werk te exposeren 
 • Link naar de doelstellingen GMHK


Activiteiten
De stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door:

 • Oprichten, huisvesten en vullen van een GMHK
 • GMHK vindt huisvesting in (wisselende) leegstaande winkelpanden in het centrum van Waalwijk.
 • Samenwerking met Leder- en schoenenmuseum
 • Exposities van vaste deelnemers en gastexposities


Resultaten
De stichting wil de volgende resultaten behalen

 • Museum gaat van start in oktober 2019, Grotestraat 208
 • Tenminste 2000 bezoekers in 2019
 • Kunstuitingen van Leder- en Schoenenmuseum worden geëxposeerd in GMHK
 • 8 vaste exposanten met wisselende tentoonstellingen en per half jaar 6 gastexposanten


Toekomst
De stichting heeft zich voorgenomen om in lengte van jaren zonder winstoogmerk onderdak te bieden aan werk van kunstenaars uit Waalwijk en omgeving. De gemeente Waalwijk en de Rabobank hebben al een subsidie toegezegd. De exploitatie voor het eerste half jaar bedraagt € 8.150. De exploitatie op jaarbasis zal worden geraamd op een bedrag onder de €15.000 , waarbij de subsidie van de gemeente mogelijk verdwijnt, maar de opbrengsten stijgen door vrijwillige bijdragen van bezoekers, de financiële bijdragen van de kunstenaars en de afdracht aan de stichting over de verkoop van kunstwerken. 
Het bestuur stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening vast. De middelen worden beheerd door de penningmeester en worden aangewend voor de doelstellingen van de stichting.
Aangezien de stichting in oprichting is, is er geen jaaroverzicht van voorgaande jaren. Een meerjarenplanning en –begroting zal worden gemaakt op basis van de ervaringen in de eerste periode.
Aldus vastgesteld door het bestuur van het GMHK
5 september 2019